Toolbox

Gids voor de verbetering van speelplaatsen in het Brussels Gewest


© perspective.brussels et Bruxelles Environnement

© perspective.brussels en Leefmilieu Brussel

De speelplaats is een plaats om te spelen, te leren, te ontdekken, elkaar te ontmoeten, zich uit te drukken, stoom af te blazen en op te laden, en maakt dus integraal deel uit van het schoolleven. Ze biedt eveneens de mogelijkheid tot meer openbare groene ruimten en collectieve voorzieningen. De kwaliteit van de speelplaats heeft dan ook een onmiskenbare invloed op het welzijn van de leerlingen, de leraren en andere mogelijke gebruikers ervan.

In dat kader kregen de Dienst Scholen van perspective.brussels en Leefmilieu Brussel de opdracht van de Brusselse regering om te werken aan de verbetering van de schoolplaatsen in het Brussels Gewest. 

Als gebouwde ruimte of als ontmoetingsplek kan een speelplaats, wanneer adequaat ontworpen, opgevat en ingericht, bijdragen aan : 

  • Een verbetering van het welzijn van de kinderen en van het pedagogisch en omkaderingsteam; 
  • De verwezenlijking van de milieudoelstellingen van het Brussels Gewest als de speeltijd kan worden omgevormd tot een bioklimatologische ruimte;
  • De verbetering van de interacties tussen de schoolinfrastructuur en de stedelijke ruimten door meer en betere collectieve voorzieningen toegankelijk te maken voor de Brusselse bevolking.

Dit zijn de voornaamste doelstellingen die worden uitgewerkt in de publicatie « De speelplaats herdacht. Gids voor de verbetering van de speelplaatsen in het Brussels Gewest ».

Deze didactische tool werd samengesteld door de Dienst Scholen van de perspective.brussels en Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de tijdelijke vereniging AAC-OMGEVING. De gids is opgevat als didactische tool om onder meer schooldirecties en inrichtende machten te begeleiden bij denkoefeningen en projecten gericht op de verbetering van deze specifieke ruimte. De gids leest zowel aan een stuk door als « à la carte » in functie van een specifieke behoefte. Eén enkele ruimtelijke aanleg kan soms tegemoetkomen aan meerdere doelstellingen van de school in functie van haar mogelijkheden, van de ruimte waarover zij beschikt en van de ambitie(s) die zij nastreeft: een spelgericht en gezellige speelplaats, een plaats waar de natuur centraal staat, een comfortabele en stimulerende plek, eco-gestuurd geheel of een ruimte die openstaat naar de wijk toe.

De gids is ook beschikbaar in papieren versie op aanvraag bij de Dienst Scholen van perspective.brussels (aanvraagformulier).

Publicaties

Schoolgids

De speelplaats herdacht

Gids voor de verbetering van de speelplaatsen in het Brussels Gewest

2021
perspective.brussels en Leefmilieu Brussel
Downloaden
Schoolgids

De speelplaats herdacht

de poster en het stappenplan, in kleur

2021
perspective.brussels en Leefmilieu Brussel
Downloaden
Schoolgids

De speelplaats herdacht

poster A3 in zwart-wit

2021
perspective.brussels et Bruxelles Environnement
Downloaden