Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
© PRAS/GBP

Deze plannen bepalen de specifieke functies (huisvesting, kantoren, groene ruimtes …) en hoe ze ingeplant worden in verschillende wijken. 

Ze bevatten bestemmingsvoorschriften (alles wat per gebied toegestaan is) en regels met betrekking tot het bouwprofiel, de inplanting van de gebouwen, de bescherming van het erfgoed, de mobiliteit en de organisatie van openbare ruimte …

Deze plannen zijn bindend. Hun bepalingen moeten dus door iedereen nageleefd worden en vormen de voorwaarden om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Op gewestelijk niveau

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) dekt het volledige gewestelijke grondgebied. Het volgt de richtlijnen van het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) en bepaalt de bodembestemming op het Brusselse grondgebied.

Het richtplan van aanleg (RPA)

Het richtplan van aanleg (RPA), dat onder de gewestelijke bevoegdheid valt, dekt specifieke delen van het grondgebied. Het volgt de richtlijnen van het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) en vervangt eventuele andersluidende bepalingen van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) evenals van andere plannen en reglementen, zowel gewestelijk als gemeentelijk.

Op gemeentelijk niveau

De bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s)

De bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s) worden uitgewerkt door de gemeentes om de stedenbouwkundige inrichting per wijk te verduidelijken. Ze baseren zich op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) en bepalen in detail de toelaatbare bestemming van percelen (voor huisvesting, handel, kantoren …). Ze bepalen op welke percelen al dan niet gebouwd mag worden, bakenen openbare ruimte af, enz.

Een regelmatig actualisatie van de cartografie toont (BruGIS) de verschillende geldende BBP’s en de BBP’s die momenteel ontworpen of gewijzigd worden.

Meer info op de websites van de diensten stedenbouw van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,